آرشیو اطلاعیه ها
نام اطلاعیه نویسنده سال انتشار
نقش نهادهای مردم- نهاد در فرايند نظام دمکراتيک در ايران شورای سوسیالیستها 2013
تفاهم، تعامل و همکاری نيروها از ضرورت های يک جامعه شورای سوسیالیستها 2013
نتايح توافق هسته ای برای رژيم جمهوری اسلامی و غرب شورای سوسیالیستها 2013
نگاهی اجمالی به1-فعاليت سياسی يا اجتماعی شورای سوسیالیستها 2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015