اطلاعيه

شورای سوسياليست های مسلمان

در رابطه با

 همگرايی  با نشر مستضعفين

 

حرکت مردم ايران در جهت رهايی از ستم های سياسی ، اقتصادی، فرهنگی و جنسيتی ناشی از حاکميت استبداد مذهبی ، از کاستی های عديده ای رنج می برد. که يکی از مهم ترين آنها ، عدم وجود يک آلترناتيو قوی و مترقی ، مردمی و رهايی طلب  است تا با ترسيم آينده ای روشن ، طيف های عظيم طبقات ستم ديده و زحمتکش  با اميد و اعتماد به آن   به حرکت دربيايند  که همين امر موجب شده که مردم ايران مجبور شوند به سياست های ضد مردمی  رژيم مطلقه فقاهتی  تن دهند و تنها از فضاهايی که رژيم   صحنه آرای آن هاست  نقش خودرا بازی کنند که نتيجه  اين چنين روندی  وخيم تر شدن  مداوم وضعيت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه گرديده  و آينده تاريک و مبهمی را  در فرا روی مردم  ایران قرار داده است.

فقدان يک آلترناتيو  قوی مترقی ، دموکراتيک و برابری طلب  در کشور . دلايل متعددی دارد. :

1- تجربه اندک جريانات سياسی مترقی  برای هدايت تحولات انقلابی

2- اجتماعی  و عمومی نشدن   و در انزوا ماندن تئوری های  منسجم   رهائيبخش  که بتوانند تحولات انقلابی را هدايت کنند.

3- تجربيات اندک جريانات سياسی مترقی در راستای کار جبهه ای

4- خالی شدن کشور از وجود و حضور نيروهای  انقلابی  به دليل سرکوب وحشتناک اين نيرو ها توسط  رژيم سرکوبگر حاکم

5- فقدان فرهنگ همکاری جمعی             

. ادامه

12-اردیبهشت- 1395-1 – می -2016