منشـــــور

منشور سياسی شورای سوسياليست های مسلمان


آگوست 2007 برابر با مرداد 1386


1- شورای سوسياليست های مسلمان شورايی است که برای به وجو د آمدن دنيايی عاری از جنگ، عاری از تبعيض و فقر مبارزه می کند.
2- شورای سوسياليست های مسلمان برای تحقق دنيايی تلاش می کند که در آن از استثمار به هر شکل اش نشانی نباشد.
3- شورای سوسياليست های مسلمان برای تحقق دنيايی عاری از هرگونه ستم و اختناق ، تلاش می کند .
4- شورايی سوسياليست های مسلمان برای تحقق دنيايی که انسان ها اعم از زن و مرد، اعم از رنگ ها و نژاد های مختلف ، اعم از صاحبان عقايد و افکار مختلف ، از حقوق برابر برخوردار باشند و مسائل و مشکلات خود را از طريق تفاهم، گفتگو، و احترام متقابل حل کنند.
5- شورای سوسياليست های مسلمان با هرگونه تبعيض ،جنسی، مذهبی، نژادی ، ملی ، قومی و اقتصادی مخالف است و خواهان برابری حقوق مردان و زنان در همه عرصه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی می باشد و يکی از رسالت های خودرا مبارزه برای برچيده شدن همه قوانين عرفی، شرعی ، و سياسی و اجتماعی می داند که تبعيض بين زن و مرد را ممکن می سازد.
6- شورای سوسياليست های مسلمان ، سياست جهانی سازی اقتصاد بازار آزاد ( گلوباليزاسيون ) را گامی ديگر در راستای غارت هرچه بيشتر منابع و سرمايه های کشورهای فقيرمی داند و با چنين سياستی مخالفت می کند.
7- شورای سوسياليست های مسلمان با هرگونه تروريسم مخالفت می کند ، اما بين تروريسم با دفاع مشروع و منطقی انسان ها در مقابل متجاوز ، اشغالگر، تفاوت قائل است و از مبارزات رهاييبخش انسان ها در هر کجای دنيا که باشد دفاع می کند.
10- شورای سوسياليست های مسلمان معتقد است که برای مبارزه با تروريسم بايد به ريشه های اجتماعی ، سياسی ، و فرهنگی آن توجه کرد تا صرفا مبارزه جهت جلوگيری از وقوع آن. و معتقد است که تحقير، تبعيض، فقر ، استثمار ، غارت، اشغالگری و بيداد از عوامل اساسی رشد تروريزم هستند و تا مادامی که با ريشه ها مبارزه نشود ، مبارزه با تروريسم امکان پذير نيست.
11- شورای سوسياليست های مسلمان ، تروريسم دولتی را بیرحمانه ترين شکل ترور می می داند که در آن انسان ها ، به شکل جمعی قربانی سياست های تجاوزکارانه و غارتگرانه می شوند. و توجيه تروريسم دولتی را تحت هر نام و عنوانی که باشد محکوم می کند.
12- شورای سوسياليست های مسلمان بزرگترين مشکل عصر کنونی را ، تسلط عده ای محدود به اکثر امکانات اقتصادی،جهان و ميل شديد امريکا به بسط و گسترش سلطه سياسی و فرهنگی خود بر همه جهان ، و متوسل شدن او به نظامی گری مخرب و ويرانگر می داند . و معتقد است که مادامی که اين چنين سياستی بر جهان حاکم است ، دنيا رنگ آرامش، مسالمت و تفاهم به خود نخواهد ديد . از اين رو همگان را به مبارزه با اين سياست ويرانگر، سرکوبگر، غارتگر، توجيه گر و فريبکار فرا می خواند.
13- شورای سوسياليست های مسلمان معتقد است که امکانات اقتصادی و منابع ثروت ما به جای اينکه در خدمت جنگ و کشتار انسان ها قرار گيرد می بايستی در خدمت ريشه کن کردن فقر، ريشه کن کردن بيسوادی، مبارزه با بيماری ها ، در خدمت رشد و اعتلای انسان ها و پرورش استعداد های انسانی در عرصه علم، هنر، تکنولوژی ، فرهنگ قرار گيرد تا انسان ها مجال انديشيدن به خود و گشودن عرصه های رشد باز هم بيشتر را بيابند.
14- شورای سوسياليست های مسلمان معتقد است که در عصر کنونی که دنيای ما از سلطه سياسی ظالمانه ، سلطه اقتصادی غارتگرانه، سلطه فرهنگی تحقيرگر رنج می برد ، هيچ ملتی به تنهايی نمی تواند با آن مبارزه کند و به تنهايی هم نمی تواند به رهايی دست يابد ، مبارزه و رهايی ملت ها در گرو همکاری و هماهنگی و همدلی با هم هست . از اين رو شورای سوسياليست های مسلمان دست ياری و قول همکاری به تمامی جرياناتی که با جنگ ، با فقر با استثمار مبارزه می کنند می دهد و در اين راه به جبهه ای جهانی می انديشد که در آن همه انسان های مترقی، انقلابی، سازمان های مبارز و مدافع حقوق بشر، سنديکا ها و اتحاديه های کارگری ، مبارزين محيط زيست، نهاد های مدافع حقوق زنان، تشکل های ضد راسيسم و ضد فاشيسم دست به دست هم داده و به شکل سازمان يافته دست به مبارزه بزنند.
14- شورای سوسياليست های مسلمان درد و رنج ملت فلسطين را يکی از بزرگترين دردهای زمان حاضر می داند دردی که با گذشت 60 سال از وقوع آن هنوز پايان نيافته وهر روز شاهد تجاوز، کشتار، فقر، اشغال توسط رژيم اشغالگر و نژادپرست اسرائيل هست. اين ملت بزرگ تنها و دست خالی با بزرگترين قدرت اقتصادی و نظامی دنيا درگير است. و معتقديم تا اشغالگر، متجاوز همچنان در سرزمين های فلسطينی حضور دارد، تا امريکا همچنين تمامی تلاش های بين المللی را برای رسيدن به راه حلی عادلانه و شرافتمندانه بلوکه میکند،دردهای مردم فلسطين پايان نخواهد گرفت و خاورميانه روی آرامش و ثبات نخواهد ديد.
15- شورای سوسياليست های مسلمان مخالف گسترش سلاح های کشتار جمعی هست. سلاح های مخربی که بخش عظيمی از سرمايه ها و ثروت خلقها را به کام خود فرو می بلعد و نهايتا در جهت تهديد ، تسليم و نابودی همان خلق ها به کار گرفته می شود. اين ديوانگی آشکار و بی خردی رهبران و نظام های مسط بر جهان است که از يک طرف انرژی و منابع کره ما را استخراج می کنند و سپس بخش عظيمی از آن را تبديل به سلاح های مخرب می نمايند و با آن سلاح ها زمين و ساکنان آن را نابود می کنند.و به همين خاطر خواهان برچيده شدن همه سلاح های کشتار جمعی است.
16- شورای سوسياليست های مسلمان معتقد است که استفاده از انرژی هسته ای برای باروری هرچه بيشتر صنعت و پزشکی ، حق همه ملت هاست و هيچ علمی و از جمله علوم و تکنولوزی راجع به توليد انرژی هسته ای نمی تواند و نبايد در انحصار عده ای خاص باشد. از اين رو اصرار کشورهای معدود جهان برای در انحصار نگه داشتن اين علم و تکنولوژی را محکوم کرده و اعلام می کند که اين اصرار از سياست های استعماری و امپرياليستی سرچشمه می گيرد و برای در اسارت نگه داشتن ملت ها و تهديد مداوم آنان و نهايتا حفظ وضع ظالمانه موجود در جهان بکار گرفته می شود و معتقد است که تا مادامی که دنيا بر اين پاشنه می چرخد و تا مادامی که عده ای با سلاح های ويران کننده در صدد اعمال منافع و مصالح خود بر خلق های جهان هستند، دنيا رنگ تفاهم، تعامل، تعاون و گفتگو را نخواهد ديد.
17- شورای سوسياليست های مسلمان مخالف هرگونه بنيادگرايی مذهبی و غيرمذهبی است. و با تبديل شدن اديان به دولت های سياسی مخالفت می کند و معتقد است که تبديل کردن اديان به دولت موجب می شود که مذاهب به ملعبه ای در دست قدرتمداران برای اعمال سلطه ، برای توجيه استثمار و اختناق تبديل شود . از طرف ديگر ملت ها را که دارای عقايد ، باور ها، سنت ها و فرهنگ های مختلف هستند مجبور می کند که در انقياد نورم ها و سنت ها ی يک مذهب خاص در آيند . و اين چنين پروسه ای هم رشد جوامع را متوقف می کند و هم موجب ضربه به اديان حقيقی که زيربنای اخلاق، فداکاری، همنوع دوستی، گذشت، حق طلبی، حقيقت جويی، عدالت خواهی ،عشق، مروت، جوانمردی است ، می شود .
18- شورای سوسياليست های مسلمان "دمکراسی مستقيم " را بهترين روش شناخته شده کنونی برای تحقق حاکميت خلق ها بر سرنوشت خو د می داند که در آن توده های مردم با فراخوانی نهاد های مردمی، خود مستقيما شکل نظام سياسی و اقتصادی ، و جهت و سمت منافع و مصالح خودرا تعيين می کنند. و سوسياليسم را بهترين روش شناخته شده کنونی برای برقراری عدالت اجتماعی می داند. و معتقد است بقا و پايداری و تثبيت سوسياليسم تنها در گرو آزادی شهروندان و در گرو توسعه ، بسط و گسترش فرهنگ و روابط سوسياليستی است . معتقد است که تنها انسان آزاديخواه و سوسياليست است که می تواند حافظ و نگهبان يک نظام اقتصادی سوسياليستی باشد. نظام اقتصادی سوسياليستی در جامعه ای که شهروندان آن همچنان دارای فرهنگ و تفکر و روابط اشرافی و بورژوايی هستند شکست می خورد.
19- شورای سوسياليست های مسلمان معتقد به برپايی تشکيلات شورايی ای است که هدف خودرا تحقق انقلاب اجتماعی در ايران قرار داده است و بر اين باور است که انقلاب اجتماعی تنها از طريق تعميق خودآگاهی توده ها و نيز برپايی تشکل ها و نهاد های مستقل توده ای قابل تحقق است و به همين خاطر کمک به برپايی و تثبيت نهاد های مستقل توده ای از يک طرف و ياری به فرايند آگاهی و خودآگاهی توده های مردم از طرف ديگر را از وظايف و مسئوليت های اصلی خود می داند . و در اين راستا است که اصلاحات را تنها به مثابه گامی در راستای تحقق انقلاب اجتماعی می پذيرد و نه به عنوان جايگزين آن .
20- شورای سوسياليست های مسلمان خودرا از پيروان نهضت " الهيات رهاييبخش " و از معتقدين به " رنسانس اسلامی" می داند که در دو قرن اخير گذشته توسط سيد جمال الدين اسد آبادی، مبارز روشنگر وخستگی ناپذير طرح گشته و پس از او توسط دکتر محمد اقبال لاهوری به لحاظ فلسفی پی ريزی شد ، و با تلاش ها و مجاهدت های دکتر علی شريعتی ، جامعه شناس مبارز و انقلابی در ايران تدوين و استمرار يافت و پس از انقلاب در ايران نيز در قالب يک حرکت سازمان يافته تشکيلاتی مدت کوتاهی توسط سازمان سياسی – ايدئولوژيک معروف به " آرمان مستضعفين " پی گيری شد.