عرفـــان
برابــری
آ زا د ی
شــــــــــورای سوسیــالیستهـــــــــای مسلمـــــــــان
به تحقيق که ما فرستادگان خويش را با دلايل روشن فرو فرستاديم و کتاب و ميزان را نيزبا ايشان نازل نموديم تا اينکه مردمان خود برای قسط به قيام برخيزند سوره حديد آيه25